αρχική
σελίδα
σύντομη
περιγραφή
οδηγίες
έκθεσης
νομικό
πλαίσιο
εξοπλισμός και διαδικασίες μέτρησης αποτελέσματα
μετρήσεων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(ΝΟΜΟΣ 3431/2006-ΦΕΚ 13 Α΄)

Τα όρια έκθεσης για την προστασία του γενικού πληθυσμού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά, αρχικά, θεσπίστηκαν με κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμό 53571/3839/6.9.2000) των υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Υγείας-Πρόνοιας και Μεταφορών-Επικοινωνιών.

Η απόφαση υιοθετούσε κατά το μεγαλύτερο μέρος τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, στο άρθρο 6 “Μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας”, παράγραφος 5 της απόφασης αναφέρονταν ότι: “Mε τη μελέτη θα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από τον γενικό πληθυσμό στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 80% των τιμών που καθορίστηκαν παραπάνω”. Η απαίτηση αυτή ουσιαστικά θεσπίζει επίπεδα αναφοράς (αν αυτά εννοούνται με την έκφραση “όρια έκθεσης”), τα οποία είναι χαμηλότερα από αυτά της σύστασης του Συμβουλίου. Ένα πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι δεν καθορίζεται το φυσικό μέγεθος, στο οποίο αναφέρεται αυτός ο περιορισμός. Δεδομένου ότι η ισοδύναμη πυκνότητα ροής ισχύος επιπέδου κύματος είναι ανάλογη του τετραγώνου της ενεργού έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, πρέπει να υποτεθεί ότι ο περιορισμός αφορά στην ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, γιατί αυτή είναι η δυσμενέστερη συνθήκη (worst case). Επομένως, τα επίπεδα αναφοράς για την ισοδύναμη πυκνότητα ροής ισχύος επίπεδου κύματος διαμορφώνονται στο 64% των τιμών της τελευταίας στήλης του παρακάτω πίνακα.

Με την έκδοση, όμως, του νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄) και σύμφωνα με το άρθρο 31 "Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών", παράγραφος 9, τα όρια έκθεσης ορίζονται στο "70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ΄αριθμό 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης".

Επιπλέον, στην παράγραφο 10 του παραπάνω άρθρου, αναφέρεται ότι: "Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τις μετρήσεις που έγιναν πριν από τις 3-2-2006 τα επίπεδα αναφοράς για την ισοδύναμη πυκνότητα ροής ισχύος διαμορφώνονται στο 64% των τιμών, που καθορίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τις μετρήσεις μετά από τις 3-2-2006 τα επίπεδα αναφοράς διαμορφώνονται στο 60% των παραπάνω τιμών.

 

Συχνότητες

Ένταση ηλ. πεδίου, rms
(Ε σε V/m)

Ένταση μαγν. πεδίου, rms
(Η σε A/m)

Πυκν. μαγν. ροής, rms
(Β σε μΤ)

Ισοδύναμη πυκνότητα ροής ισχύος επίπεδου κύματος
(Seq σε W/m2)

3-150 kHz

87

5

6.25

-

0.15-1 MHz

87

0.73/f

0.92/f

-

1-10 MHz

87/f1/2

0.73/f

0.92/f

-

10-400 MHz

28

0.073

0.092

2

400-2000 MHz

1.375 f1/2

0.0037 f1/2

0.0046 f1/2

f/200

2-300 GHz

61

0.16

0.20

10

 

Σχετικά με τις τιμές του παραπάνω πίνακα ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η τιμή του f είναι όπως ορίζεται στη στήλη των συχνοτήτων.

  • Για συχνότητες από 100kHz ως 10GHz, οι τιμές των Seq, E2, H2 και B2 πρέπει να εκφράζονται ως μέσος όρος για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας έξι λεπτών (6min).

  • Για συχνότητες μεγαλύτερες από 10GHz, οι τιμές των Seq, E2, H2 και B2 πρέπει να εκφράζονται ως μέσος όρος για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 68/f1.05 λεπτών (f σε GHz).

  • Για συχνότητες από 100kHz ως 10MHz, οι τιμές αιχμής αναφοράς προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων τιμών rms επί 10α, όπου α=0.665*log(f/105)+0.176, με τη συχνότητα f εκφρασμένη σε Hz. Για συχνότητες από 10MHz ως 300GHz οι τιμές αιχμής αναφοράς προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των αντίστοιχων τιμών rms επί 32. Για τις συχνότητες που υπερβαίνουν τα 10MHz προτείνεται ο μέσος όρος της Seq σε όλο το εύρος του παλμού να μην υπερβαίνει το 1000πλάσιο των επιπέδων αναφοράς ή οι εντάσεις των πεδίων να μην υπερβαίνουν το 32πλάσιο των επιπέδων αναφοράς για την ένταση του πεδίου.